Otvorili sme kurz "Medzinárodný horský sprievodca (IML)"


Na základe Zákona o HZS sme v roku 2017 otvorili, už v poradí druhý, kurz:„Medzinárodný horský sprievodca“, ktorý začal vstupnou skúškou na jar roka 2017. Do kurzu bolo prijatých 12 ašpirantov na medzinárodného horského sprievodcu. 
Do dnešného dňa majú ašpiranti absolvované 4 bloky prípravy na prácu IML a v zimnom období ich čaká zimná časť vzdelávania.
Po rozhodnutí rady SAHS budeme otvárať ďaľšiu vzdelávaciu skupinu vstupnými skúškami na jar 2019 a následne začne príprava prijatých ašpirantov.
Ak máte o ďalší kurz IML záujem, prečítajte si nasledujúce informácie, aby ste mali predstavu o jeho priebehu a vyplňte elektronický formulár záujemcu o kurz. Odkaz na formulár je na konci tejto stránky.


Priebeh kurzu IML:
Kurz je rozvrhnutý do 11 blokov so začiatkom na jar končiť by mal do dvoch rokov od začatia kurzu. Pre ilustráciu pripájame prehľadnú informačnú tabuľku s prehľadom časovej dotácie a orientačnou cenou za jednotlivé bloky, ktorá sa môže mierne zvýšiť od roka 2019.
 
Blok Názov bloku Terén Počet dní Počet hodín

Cena
 
0.
Vstupná skúška
 
zima 2 10 50 Euro
I.
Základy prvej pomoci, vedenie skupiny
 
leto 3 25 170 Euro
II.
Navigácia a orientácia v horskom prostredí
 
leto 3 25 170 Euro
III.
Bezpečnosť pohybu v horách
 
leto 3 25 170 Euro
IV.
Pohyb v neznámom horskom prostredí
 
leto 5 50 330 Euro
V.
Prezentácia a komunikácia pre IML
 
leto 3 25 170 Euro
VI.
Prvá pomoc a organizácia záchrany v horách
 
leto 3 25 170 Euro
VII.
Pohyb v horskom prostredí, navigácia a orientácia, skúška z letnej časti
 
leto 3 25 170 Euro
VIII.
Zimný horský terén
 
zima 5 50 330 Euro
IX.
Zimný horský terén, bezpečnosť a záchrana
 
zima 4 37 240 Euro
X.
Bezpečnosť a záchrana, zimné záverečné skúšky
 
zima 4 35 240 Euro
XI.
Pohyb v horskom prostredí a bezpečnosť, globálne záverečné skúšky
 
leto 5 50 330 Euro
  Spolu:   41 372
 2600 Euro               

Kurz sa bude konať spravidla v slovenských horách, ale tri až štyri bloky budú v zahraničí.
SAHS si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu miesta konania blokov, prípadne úpravu ich časovej dotácie, resp. spájanie blokov.

Cena v jednotlivých blokoch zahŕňa kvalifikovaných lektorov a ich nutné výdavky, študijné materiály, prenájom študijných priestorov a učebné pomôcky.

Cena kurzu nezahŕňa náklady účastníka spojené s jeho vystrojením, ubytovaním, stravou počas kurzu a dopravou do miesta konania jednotlivých blokov a späť.

Uvedená cena za jednotlivé bloky sa môže meniť v závislosti od počtu účastníkov.

Vstupná skúška:
Obsahom vstupnej skúšky je preverenie psychickej a fyzickej pripravenosti na povolanie horského sprievodcu s dôrazom na bezpečný pohyb v horskom teréne. prebieha formou aktivít v horskom prostredí, kde sa zisťujú základné vedomosti z prvej pomoci a orientácie,  zručnosti z pohybu vo voľnom letnom  a zimnom teréne a pohybu na lyžiach.

Predpoklady na prijatie do kurzu „Medzinárodný horský sprievodca“:
·         Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
·         Vek minimálne 18 rokov
·         Základné znalosti poskytovania prvej pomoci, pohybu a orientácii v teréne, základy
          určovania počasia
·         Bezúhonnosť – odpis z registra trestu nie starší ako 3 mesiace
·         Potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti k výkonu povolania IML
·         Pravdivo a správne vyplnená prihláška do kurzu IML
·         Zaplatený poplatok 50,- Euro pred začiatkom konania vstupnej skúšky
 
V prípade Vášho záujmu o kurz IML, vyplnte uvedený dotazník a na jeho základe Vás budeme kontaktovať  a dostanete bližšie informácie k vstupnej skúške a ku kurzu.

 "Prihláška na kurz horského sprievodcu" 

Začiatkom januára 2019, resp. po ruzhodnutí o otvorení ďalšieho kurzu, dostanete e-mailom prihlášku, potvrdenie pre lekára a faktúru na zaplatenie poplatku za vstupnú skúšku.